Ledelsesberetning 2020 

  retur
Året 2020 stod i skyggen af Covid-19 pandemiens restriktioner med nedlukninger, hjemmearbejde og stribevis af aflysninger af programsatte aktiviteter til følge. Vesthimmerlands Museum kunne derfor ikke realisere et stort og ambitiøst jubilæumsprogram til markeringen af 100-året for museets grundlæggelse samt 150 året for Aars bys udvikling fra landsby til hovedby. Fejringen blev reduceret til få fremtrædende tiltag bl.a. i form af publikationer, en mindre fotoudstilling og festligholdelse af museets jubilæumsdag d. 21. januar.

På trods af periodevis langvarige nedlukninger lykkedes det at opretholde væsentlige driftsfunktioner, herunder det lovbefalede arbejde for bygherrer, kommune og stat i form af sagsbehandling og arkæologiske undersøgelser bl.a. på Galgehøj i Aars. Som en del af kommuneplanarbejdet blev registreringen af 1600 bygninger sat i gang. I februar kunne Søndergade 42 tages i brug med kontorarbejdspladser til nyere tids afdeling, lokalhistorisk arkiv og en læsesalsfunktion. Samme måned måtte Arbejdstilsynet lukke arkæologiens opbevarings- og arbejdsrum i kælderen under administrationsbygningen pga. af fugt og skimmel. Museet mistede dermed væsentlige kvadratmeter, som kommunen ved udvidelsen i 1999 havde stillet til rådighed til museumsdrift. Den arkæologiske fundbearbejdning har siden været henvist til midlertidige containeropstillinger og andre ikke formålsegnede kælderlokaler. Der er stort behov for nye lokaler, således at Vesthimmerlands Museum kan løse sine statsanerkendte museumsopgaver i professionelle rammer.

Museet fremlagde i maj 2020 en visionær strategi og handlingsplan 2020-2026, der beskriver udfordringer og opgaver som museum for arkæologi og nyere tids kulturhistorie og med Vesthimmerlands Kommune som geografisk ansvarsområde. Formålet er at styrke museets opgaveløsning i hele kommunen med særligt fokus på Aggersborg, Stenaldercenter Ertebølle og Vesthimmerlands Museum i Aars. Etableringen af et nyt magasin og markant bedre formidlings-, publikums- og kontorfaciliteter i Aars rangerer øverst i planen. Højt prioriteret er også netværk og samarbejde med mange forskellige aktører i og uden for Vesthimmerland. Eksempler for dette samarbejde i 2020 var kulturarvsmåneden, nye turistudviklingstiltag, lokale oplysningsprojekter, metaldetektorsamarbejde, arkivsamarbejde, forskningsprojekter i samarbejde med universiteter og andre museer, et EU- støttet undervisningsprojekt m.m. Strategi og handlingsplanen blev sendt til Vesthimmerlands Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen.

Besøgstallet i løbet af sommersæsonen udviklede sig langt bedre end ventet. Det skyldtes, at statens 50% tilskud på entréen samt en aktivitetspulje på undervisningsområdet formåede at tiltrække mange besøgende, herunder også mange førstegangsbesøgende. Især på Stenaldercenter Ertebølle, hvor formidlingstiltagene med succes kunne tilpasses sundhedssituationen og sætte øget fokus på nærområdets unikke oplevelsesmuligheder. Som et nyt tiltag introducerede Vesthimmerlands Museum sommeraktiviteten "Tidsrejsen", udformet som et samarbejds- og formidlingsprojekt for turistaktører langs den himmerlandske vestkyst og støttet af Vesthimmerlands Kommunes turistpulje.

På IT-området blev en længe savnet serverløsning taget i brug og dermed investeret i en hårdt tiltrængt driftssikkerhed og professionalisering.

Flere af museets medarbejdere har hen over året bidraget til det igangværende arbejde med UNESCO-ansøgningen, der skal sætte Aggersborg på verdensarvslisten sammen med de andre danske ringborge fra vikingetiden.

I november udkom museets årbog 2020 (jubilæumsudgave) og bogen "Aars 150 år", udgivet med støtte fra Aars Byjubilæum. Derudover leverede museet flere arkæologiske forskningsbidrag bl.a. i form af artikler til internationale tidsskrifter.

I oktober indtraf et formandsskifte i museets bestyrelse, da Per Nørgaard efter 12 år på posten blev afløst af Jakob Dyrman.

På trods af positiv fremgang i 2020 afventer flere centrale driftsopgaver stadig at blive løst, herunder på samlingsområdet og inden for forskning, formidling og vedligeholdelse.
Museet beskæftigede 43 lønnede og mere end 30 frivillige medarbejdere. Kommunen bidrog med 3,34 mio. kr. i tilskud til den statsanerkendte museumsdrift og 1.02 mio. kr. til Stenaldercenter Ertebølle, svarende til 35% af årets indtægter. Museet finansierede 65% af driften gennem indtægtsdækkende virksomhed, statstilskud, fonde, puljer, entréindtægter, kiosksalg m.m. Langt største delen af disse indtægter gik til at sikre basisdrift og det lovbefalede museumsarbejde.
Under corona-nedlukningen kunne ingen af statens lønkompensationsordninger komme til anvendelse. Alene statens tilskud på entréen og museets deltagelse i eksternt finansierede projekter sikrede, at året sluttede med et positivt resultat.