Ledelsesberetning 2019 

  retur
Vesthimmerlands Museum har i 2019 haft et højt aktivitetsniveau og foretaget fondsfinansierede investeringer. Museet har fulgt sin planlægning og målrettet arbejdet for at leve op til de
krav, museumsloven stiller til driften af et statsanerkendt museum.

Med 41 medarbejdere på lønningslisten i 2019 og et tilsvarende antal frivillige er Vesthimmerlands Museum gennem årene vokset til en kulturinstitution af væsentlig betydning. Samtidig er opgaveporteføljen blevet udvidet markant. Ud over at være indsamlings-, bevarings- og formidlingsinstitution for Vesthimmerlands kulturarv, betjener museet i stigende omfang både offentlige og private opdragsgivere ved planopgaver. Flere forpligtigelser og opgaver lægger til stadighed øget pres på museets driftsgrundlag og faciliteter. Det bliver nødvendigt at foretage væsentlige forbedringer, hvis en professionel opgaveløsning også skal sikres fremover, herunder anskaffelse af moderne opmålingsudstyr, etablering af IT- løsninger og tidssvarende arbejdspladser.

Takket være en donation fra A.P. Møller Fonden til Stenaldercenter Ertebølle lykkedes det at
indfri væsentlige udviklingsmål, der blev sat af Vesthimmerlands Kommune ved museets
overtagelse af centret i 2013. Fondsdonationen gav mulighed for at investere i en komplet
fornyelse af udendørsanlægget. Det nye anlæg blev indviet den 15. juni og tiltrak mange
gæster hen over sommeren. Formidlingen blev kombineret med aktiviteter ved kysten, hvorved sommerens turister fik adgang til et bredt udfoldet oplevelsespotentiale i Ertebølle. Realiseringen af det nye oplevelseslandskab har været forbundet med større driftsomkostninger.
Bl.a. kræver det nye anlæg mere vedligeholdelse og landskabspleje, hvorfor ansættelsen af en
forvalter bliver højt prioriteret i 2020.

Opfølgningen på Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering fra 2018 afventer stadig en afslutning. Museet udarbejder sammen med kommunen en strategi- og handlingsplan.