Kaptajn Jensens Gyde

  retur

Kaptajn Jens Chr. Jensen blev født ind i en skipperfamilie i Løgstør den 14. december 1850. Som dreng sejlede han med sin far på dennes jagt, og tog i 1868 hyre på skonnertbriggen "Johanne Kjær" af Aalborg, der sejlede på Sydamerika. Herefter tog han hyre på hollandske ostindiefarere på togter rundt om "Kap Det Gode Haab" til Java; igen til Argentina og efterfølgende til Øst Australien.


Kaptajn Jensen, formentlig fra omkring 1920. Klik her for helt foto!

I slutningen af 1870'erne og navnlig i 1880'erne vandt fragtdamperne frem og afløste de store sejlskibe. Jens Chr. Jensen fulgte med udviklingen og blev efterhånden koffardikaptajn og førte op igennem 1890'erne forskellige dampskibe på op til 4500 tons D.W. I begyndelsen af 1900-tallet startede den danske vicekonsul Poul Mørch det Dansk Russiske Dampskibs Selskab (DRDS). Kaptajn Jensen overtog stillingen som skibsinspektør og blev i 1907, sammen med underdirektør Kay Reinhard, de to ledende direktører af DRDS frem til 1920, hvor selskabet blev en del af Det forenede Dampskibsselskab.


Vesterhavnen i Løgstør fotograferet i 1917 med Kaptajn Jensens villa helt til højre i billedet. Klik her for helt foto!

Kaptajn Jensen blev i 1880 gift med Magdalene Andrea Schou, datter af Skipper Andreas Schou, som boede i Fjordgade 7 i Løgstør. Magdalene Schou arvede hjemmet efter forældrenes død, og i 1902 byggede Kaptajn Jensen og hustru en villa på grunden foran (det nuværende Havnevej 2). Samtidigt skænkede de ved gavebrev i 1902 begge huse under navnet "Schous Stiftelse" til Løgstør Sømandsforening som "Fribolig for trængende værdige enker efter sømænd i Løgstør og ældre ugifte døtre af sådanne ... eller trængende ældre sømænd i Løgstør". Kaptajn Jensen og hans hustru bevarede dispositionsretten over villaen, der tjente som sommerbolig, indtil deres død i 1938. Nogle år før årtusindskiftet døde den sidste sømandsenke i Løgstør, og Løgstør Sømandsstiftelse afhændede "Schous Stiftelse", som herefter overgik i privateje.

Løgstør Roklub stod Kaptajn Jensens hjerte nær, og i 1921 lod han opføre et klub- og bådehus. I den forbindelse blev der udstedt et gavebrev, hvori der bl.a. stod: "I forbindelse med, at underskrevne Kaptajn Christian Jensen og hustru Magdalene, født Schou, af København på én af statens Vandbygningsvæsen til "Løgstør Roklub" udlejet grund ved Frederik den VII's Kanal har ladet opføre et klub- og bådehus med fast inventar, som vi have skænket til støtte og opmuntring for rosporten og stillet til rådighed for bemeldte klub".

Samtidig blev "Magdas Mindefond til Støtte og Opmuntring for Rosporten" stiftet, hvor Kaptajn Jensen indskød kapitalen. Fonden blev navngivet efter datteren Magda, der var afgået ved døden i en ung alder. I 1935 lod han ligeledes opføre et klub- og bådehus til Løgstør Dame Roklub. Herre- og dameklubben blev i 1966 slået sammen til én.

Kaptajn Jensen betænkte hvert år de ældre på byens alderdomshjem med økonomiske midler, så der kunne arrangeres en sommerudflugt, der i flere år gik til Sebbersund Kro, hvor der blev serveret stegt ål. Mens Jens Chr. Jensen levede, førte han en livlig korrespondance med de borgere, der arrangerede disse udflugter, idet han ville være sikker på, at udflugtsdeltagerne fik en god tur. Den dag i dag sørger Magdas Mindefond for, at der overføres et beløb til byens plejehjem til hjælp til et festligt arrangement for beboerne.

I 1924 skænkede Kaptajn Jensen og hustru en fuldt udstyret ambulance til Løgstør Sygehus og betænkte således igen byens borgere.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør og Omegn.
Læs mere 

Kilder:
Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør og Omegn


Gadeskilteprojektet er et samarbejde mellem de lokalhistoriske arkiver i de fire byer,
Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Kommune, der finansierer og er tovholder på
formidlingsprojektet.